جرم گیر

مایع جرم گیر اسیدی ارمغان دارای اسید قوی می باشد که باعث پاک کنندگی بیشتر و بهتر جرم ها می گردد