مایع سفید کننده

مایع سفید کننده ارمغان دارای هیپو کلریت سدیم می باشد که باعث تمیزی و سفیدی بیشتر می گردد و متیل فسفونات موجود در آن باعث ماندگاری طولانی تر می شود